Geheimhoudingsverklaring en vertrouwelijkheid over de dossiers van alcohol- en drugsgebruik

Ingangsdatum: 5 september 2015

DEZE VERKLARING OMSCHRIJFT HOE DE GEGEVENS OVER JOUW GEZONDHEID MOGEN WORDEN GEBRUIKT EN VRIJGEGEVEN EN HOE JIJ TOEGANG KUNT KRIJGEN TOT DIE INFORMATIE. NEEM DIT AUB GRONDIG DOOR.

 1. VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS OVER DE GEZONDHEID. De gegevens over de gezondheid die Narconon International (“Narconon Int”) ontvangt of vastlegt over jou persoonlijk, in het programma en die betrekking hebben op je gezondheid in het verleden, het heden of de toekomstige behandeling of betalingen voor gezondheidszorg, zijn “beschermde medische persoonsgegevens” onder de Federale wet die bekendstaat als de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), 45 C.F.R. Parts 160 and 164 [In Nederland is dit geregeld via de Wet Bescherming van Persoonsgegevens]. De vertrouwelijke gegevens over alcohol- en drugsgebruik van de studentendossiers die door het programma worden bijgehouden zijn ook beschermd door een andere Federale wet, waar gewoonlijk naar verwezen wordt als de Alcohol and Other Drug (AOD) Confidentiality Law, 42 C.F.R. Part 2 [In Nederland is dit geregeld via de Wet Bescherming van Persoonsgegevens]. Narconon Int mag niet tegen iemand buiten het programma zeggen dat je het programma volgt, of enige gegevens onthullen die jou als alcohol- of drugsgebruiker kenbaar maken, of enige andere beschermde gegevens over jouw gezondheid gebruiken of onthullen, behalve in beperkte omstandigheden zoals in de wetgeving is toegestaan. Jouw gegevens over jouw gezondheid zijn verder beschermd door alle van toepassing zijnde wetten van de staat die meer bescherming bieden of strenger zijn dan deze wet.
 2. BELOFTE MET BETREKKING TOT GEGEVENS OVER GEZONDHEID. Narconon Int begrijpt dat de gegevens over jouw gezondheid persoonlijk zijn. Narconon Int is verplicht om de gegevens over jouw gezondheid te beschermen. Om je de best mogelijke zorg te geven en conform bepaalde wetten en vereisten te handelen, maakt Narconon Int een verslag van de diensten die je ontvangt tijdens het Narconon-programma. Deze geheimhoudingsverklaring en de vertrouwelijkheid van de dossiers m.b.t. alcohol- en drugsgebruik (de “verklaring ”) is van toepassing op alle gegevens die tijdens jouw diensten tijdens het Narconon-programma worden vastgelegd. Deze verklaring laat je de manieren zien waarop Narconon Int de gegevens over jouw gezondheid mag gebruiken en vrijgeven. Het beschrijft ook jouw rechten en bepaalde verplichtingen die Narconon Int heeft met betrekking tot de gegevens over jouw gezondheid. Narconon Int is per de wet verplicht:
  1. om ervoor te zorgen dat de gegevens over jouw gezondheid die jou persoonlijke gegevens kunnen onthullen, beschermd worden;
  2. jou deze geheimhoudingsverklaring te geven met de wettelijke verplichtingen die betrekking hebben op de gegevens over jouw gezondheid;
  3. de bepalingen van de verklaring te volgen die momenteel van toepassing zijn; en
  4. jou op de hoogte te stellen wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik of openbaar maken van de gegevens over jouw gezondheid.
 3. WIE ZICH AAN DEZE KENNISGEVING MOET HOUDEN. Deze verklaring omschrijft Narconon Int de praktijken van Narconon Int en van de medewerkers, vrijwilligers en ander personeel die betrokken zijn bij jouw diensten. Narconon Int Deze individuen zullen de bepalingen van deze kennisgeving opvolgen en mogen de beschermde gegevens over jouw gezondheid gebruiken of openbaar maken zoals toegestaan of verplicht per de wet. Deze verklaring omschrijft jouw rechten om toegang te verkrijgen en controle uit te oefenen op de beschermde gegevens over jouw gezondheid, inclusief de gegevens die jouw persoonlijke gegevens kunnen onthullen en die betrekking hebben op jouw lichamelijke of geestelijke gezondheid in het verleden, het heden of de toekomst, en gezondheidszorg en aan de gezondheidszorg gerelateerde diensten. Je huisarts kan ander beleid hebben dat hij/zij volgt en kan zijn of haar eigen geheimhoudingsverklaring gebruiken.
 4. HOE NARCONON INT DE BESCHERMDE GEGEVENS OVER JOUW GEZONDHEID MAG GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN. Narconon Int verzamelt de gegevens over jouw gezondheid en slaat die op op een kaart, op een computer en in een persoonlijk dossier over jouw gezondheid. Dit is je medische dossier. Dit medische dossier is eigendom van Narconon Int, maar de informatie in het medische dossier blijft jouw eigendom. De volgende categorieën omschrijven verschillende manieren die Narconon Int mag gebruiken om de beschermde gegevens over jouw gezondheid openbaar te maken. Voor elke categorie van gebruiken en openbaarmakingen zal Narconon Int een toelichting geven wat ermee wordt bedoeld en je hier een paar voorbeelden van geven. Niet elk gebruik of elke openbaarmaking zal in een categorie worden genoemd. Echter, alle manieren waarop het Narconon Int is toegestaan om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, vallen in een van de categorieën. Sommige gegevens zoals bepaalde drugs- en alcoholinformatie, HIV, of mentale gezondheidsinformatie zijn gerechtelijk gebonden aan speciale restricties.
  4.1 Voor interne communicaties. Jouw beschermde gegevens over jouw gezondheid zullen binnen het programma worden gebruikt en tussen personeelsleden worden uitgewisseld die ze nodig hebben in verband met onze verantwoordelijkheid in het diagnosticeren, behandelen of doorverwijzen voor verslavingszorg. Dit betekent dat de beschermde gegevens over jouw gezondheid gedeeld mogen worden door personeelsleden onderling voor de behandeling, betaling of doeleinden met betrekking tot handelingen die de gezondheidszorg betreffen. Twee of meer verzorgers binnen het programma mogen elkaar bijvoorbeeld consulteren met betrekking tot de best mogelijk behandelingsmethode voor jou. Het programma mag jouw beschermde gegevens over jouw gezondheid delen in een poging om betaling te ontvangen voor diensten die de gezondheidszorg betreffen en die aan jou geleverd zijn. En/of jouw beschermde gegevens over jouw gezondheid mogen binnen het programma worden besproken over jouw behandeling in verband met anderen op het programma, in een poging om de algehele kwaliteit van de zorg die door het programma wordt geleverd, te verbeteren. Jouw beschermde gegevens over jouw gezondheid zullen niet anders openbaar worden gemaakt door personeel van het programma, behalve dan hierin is toegestaan.
  4.2 Voor gekwalificeerde dienstverlenende organisaties en/of bedrijfspartners. Enkele of alle beschermde gegevens over jouw gezondheid kunnen via contracten onderworpen zijn aan inzage voor diensten van gekwalificeerde externe dienstverlenende organisaties en/of bedrijfspartners, die het programma met dienstverlenende gezondheidszorg ondersteunen. Voorbeelden van gekwalificeerde dienstverlenende organisaties en/of bedrijfspartners, zijn dataverwerkingsbedrijven of bedrijven die administratieve of speciale diensten leveren. Om de gegevens over jouw gezondheid te beschermen, is het nodig dat Narconon Int erop toeziet dat deze gekwalificeerde dienstverlenende organisaties en/of bedrijfspartners dezelfde hoge normen als het programma handhaven, met behulp van gedetailleerde voorwaarden die in een schriftelijke overeenkomst gedetailleerd worden vastgelegd.
  4.3 In geval van medische noodgevallen. De gegevens over jouw gezondheid mogen, in geval van een medisch noodgeval, ter inzage openbaar worden gemaakt aan medisch personeel, als de gezondheid van iemand in gevaar is en er direct medisch ingrijpen noodzakelijk is.
  4.4 Voor Researchers. Onder bepaalde omstandigheden mag het programma jouw gegevens over jouw gezondheid gebruiken en openbaar maken voor researchdoeleinden. Een researchproject kan bijvoorbeeld zijn: een vergelijking in de gezondheid en het herstel van alle studenten die een test of behandeling hebben ontvangen, in vergelijking met diegenen die voor dezelfde conditie een andere hebben ontvangen. Alle researchprojecten moeten echter toestemming krijgen van een Institutionele Beoordelingsraad, of een andere beoordelingsraad zoals per de regelgeving is toegestaan, die het researchvoorstel heeft bekeken en een protocol heeft samengesteld om ervoor te zorgen dat de privacy van je beschermde gegevens over je gezondheid is gewaarborgd.
  4.5 Voor auditors en evaluators. Het programma mag de beschermde gegevens over jouw gezondheid ter inzage openbaar maken aan regulerende instanties, fondsenverstrekkers, subsidieverstrekkers en onderzoeksbureaus die toezicht houden op alcohol- en drugsprogramma’s, om erop toe te zien dat het programma onder de wettelijke verordeningen wordt uitgevoerd en de juiste verantwoording aflegt voor de ontvangen gelden.
  4.6 Overeenkomstig een goedgekeurd gerechtelijk bevel. Het programma mag de beschermende gegevens over jouw gezondheid openbaar maken op last van een goedgekeurd gerechtelijk bevel. Dit is een specifiek gerechtelijk bevel waarin bepaalde aanvraagprocedures zijn opgenomen om jouw identiteit in te beschermen.
  4.7 Misdrijven binnen het centrum of tegen het personeel van het programma. Als een student op het terrein van het programma of tegen het personeel misdrijven begaat of hiermee dreigt, mag het programma een beperkte hoeveelheid van de beschermde gegevens over de gezondheid vrijgeven aan wetgevende instanties. De wet en regelgeving beschermen niet de gegevens over een misdrijf dat de student heeft begaan of wil begaan tijdens het programma of tegen het personeel.
  4.8. Het rapporteren van het vermoeden van kindermishandeling en verwaarlozing. Het programma kan een vermoeden van kindermishandeling of verwaarlozing rapporteren. De wet en regelgeving beschermen niet de gegevens over kindermishandeling of verwaarlozing en in die gevallen kan er melding van worden gemaakt bij de van toepassing zijnde instanties.
  4.9. Waar verplicht per de wet. Het programma zal informatie over iemands lichamelijke toestand openbaren, waar verplicht per de wet, op een manier die is toegestaan door de wetten op de bescherming van persoonsgegevens.
  4.10. Afspraak herinneringen. Narconon Int behoudt zich het recht voor om contact met je op te nemen, op een manier die is toegestaan per de wet, met de afspraakherinneringen of informatie over de behandelingsalternatieven en andere aan gezondheid gerelateerde voordelen die geschikt kunnen zijn voor jou.
  4.11. Andere toepassingen en openbaarmaking van beschermde gegevens over de gezondheid. Er zal van andere toepassingen en openbaarmakingen van beschermde gezondheidsinformatie die niet door deze verklaring worden gedekt, alleen gebruik worden gemaakt met jouw geschreven goedkeuring of die van je juridische vertegenwoordiger. Wanneer jij, of iemand die jou juridisch vertegenwoordigt, Narconon Int autoriseert om beschermde gegevens over jou te mogen gebruiken, mogen jij of je juridische vertegenwoordiger die autorisatie op elk moment weer intrekken, behalve wanneer Narconon Int al actie heeft ondernomen zich verlatende op die autorisatie.
 5. JE RECHTEN BETREFFENDE DE GEGEVENS OVER JE GEZONDHEID DIE NARCONON INT OVER JE BIJHOUDT. Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de gegevens over jouw gezondheid. Om van deze rechten gebruik te maken, moet je contact opnemen met de HIPAA-privacy-medewerker van Narconon Int. Het kan zijn dat je gevraagd wordt een schriftelijk verzoek in te dienen. Er kan als volgt contact worden opgenomen met de HIPAA-privacy-medewerker:
  Narconon International
  Aan: HIPAA-privacy-medewerker
  7065 Hollywood Blvd
  Los Angeles, CA 90028
  Telefoon: 1-800-737-5250
  E-mail: info@narconon.org
  5.1 Het recht van inzage en kopiëren. Behoudend bepaalde uitzonderingen heb je het recht van inzage van je persoonlijke gegevens die Narconon Int over jou bijhoudt. In enkele zeer zeldzame gevallen kan Narconon Int , zoals per de wet is toegestaan, je verzoek weigeren om een exemplaar van je beschermde gezondheidsgegevens in te zien en te kopiëren. Je zult met betrekking tot het afwijzen van een deel of alle delen van jouw verzoek op de hoogte worden gesteld. Sommige afwijzingen zijn per de wet aanvechtbaar, en je zult op de hoogte worden gesteld van de te volgen procedure om van het recht gebruik te maken om een afwijzing aan te vechten. Andere afwijzingen, die zijn vastgelegd in de wet, zijn echter niet aanvechtbaar. Elke aanvraag zal individueel worden bekeken, en een reactie hierop in overeenstemming met de wet, zal je worden gegeven.
  5.2 Het recht om de gegevens over je gezondheid aan te passen. Als je het gevoel hebt dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan kun je Narconon Int verzoeken de gegevens aan te passen. Narconon Int kan je verzoek afwijzen als het niet schriftelijk wordt ingediend of als het geen reden bevat die het verzoek ondersteunt. Daarnaast kan Narconon Int het verzoek afwijzen om de beschermde gegevens over je gezondheid aan te passen, als Narconon Int Narconon Int aanneemt dat ze: (i) juist en volledig zijn; (ii) niet door Narconon Int zijn aangemaakt tenzij de persoon of entiteit die de gegevens over de gezondheid heeft verwerkt niet langer bestaat om het aan te passen; (iii) geen deel uitmaken van de persoonsgegevens die worden bijgehouden door of voor Narconon Int; of (iv) geen deel uitmaken van de beschermde gegevens over je gezondheid die je zou mogen inzien of kopiëren. Als je recht op aanpassing is afgewezen, zal Narconon Int je inlichten over de afwijzing en je instructies verstrekken over hoe je van je recht gebruik mag maken om een geschreven verklaring in te dienen, waarin je verklaart het niet eens te zijn met de afwijzing en/of je verzoek tot wijziging, en zal een kopie van de afwijzing samen worden gevoegd met de beschermde gegevens in kwestie over je gezondheid, en zullen die samen openbaar worden gemaakt met enige andere openbaarmakingen van de beschermde gegevens in kwestie over je gezondheid.
  5.3 Het recht tot het weten welke gegevens openbaar zijn gemaakt. Je hebt het recht te weten welke informatie Narconon Int openbaar heeft gemaakt die onderdeel uitmaakt van de beschermde gegevens over je gezondheid. Deze informatie zal geen onthullingen omvatten die zijn vastgelegd in de HIPAA-regelingen, inclusief die die te maken hebben met de behandeling, betaling, of gezondheidshandelingen tijdens het programma, of die gedaan zijn volgend op jouw autorisatie of die direct door jouw gedaan zijn.
  5.4. Recht op het aanvragen van beperkingen. Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor het beperken van de beschermde gegevens over je gezondheid die Narconon Int gebruikt of openbaar maakt over je behandeling, betaling of zaken die met je gezondheid te maken hebben op het programma. Hoewel Narconon Int je verzoek in overweging zal nemen, is Narconon Int niet verplicht om ermee in te stemmen. Als Narconon Int wél instemt met je verzoek, zal Narconon Int je verzoek inwilligen, behalve in noodgevallen waar je beschermde gegevens over je gezondheid nodig zijn om een medische noodbehandeling uit te voeren. Narconon Int zal niet instemmen met de beperkingen op het gebruik van of openbaarmaking van gegevens die wettelijk vereist zijn, of die wettelijk zijn toegestaan en waarvan Narconon Int redelijkerwijs van mening is dat ze niet in het belang zijn van je gezondheid.
  5.5 Verzoek om vertrouwelijke communicaties. Je hebt het recht om te verzoeken dat Narconon Int met je communiceert over de beschermde gegevens over je gezondheid op een bepaalde manier of op een bepaalde locatie. Je kan bijvoorbeeld vragen of Narconon Int alleen maar contact met je opneemt via de post. Narconon Int zal aan elk redelijk verzoek tegemoet komen.
  5.6. Het recht om een klacht in te dienen. Schending van de wet en regelgeving door een programma is een overtreding van de wet en waar schendingen worden vermoed, kunnen die worden gemeld aan de bevoegde instanties in overeenstemming met de wet. Als je vragen hebt of denkt dat je recht op privacy is geschonden, kun je persoonlijk contact opnemen met onze HIPAA-privacy-medewerker, of hem schriftelijke een samenvatting doen toekomen, waarin je je bezorgdheid over het bovenstaande kenbaar maakt. Je kunt ook een klacht indienen bij de overheidsinstantie die gaat over de kwaliteit van de gezondheidszorg. Je zult niet gestraft worden voor het indienen van een klacht over het programma en er zullen ook geen represailles op volgen.
  5.7. Een kopie ontvangen. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van deze verklaring.
 6. VERANDERINGEN IN DEZE VERKLARING. Narconon Int behoudt zich het recht voor om op welk moment dan ook aanpassingen te maken aan de voorwaarden in deze verklaring. Narconon Int behoudt zich het recht voor om de herziene of aangepaste verklaring in werking te laten treden voor de beschermde gegevens over je gezondheid waarover het programma al beschikt, alsook voor welke beschermde gegevens dan ook over je gezondheid die het programma in de toekomst ontvangt. Narconon Int zal een kopie van de huidige verklaring bekendmaken. De verklaring zal een datum bevatten waarop ze ingaat.