Meddelelse om personvernpraksis og taushetsplikt angående stoff- og alkoholmisbruksopptegnelser

Gjeldene fra: 5. september 2015

DENNE MEDDELELSEN BESKRIVER HVORDAN INFORMASJON OM HELSEN DIN KAN BLI BRUKT OG GJORT KJENT OG HVORDAN DU KAN FÅ ADGANG TIL DENNE INFORMASJONEN. VENNLIGST GÅ NØYE GJENNOM DEN.

 1. TAUSHETSPLIKT ANGÅENDE HELSEINFORMASJON. Helseinformasjon som Narconon International («Narconon Int») får og/eller lager om deg personlig under programmet, angående din tidligere, nåværende eller senere helse, behandling eller betaling for helsetjenester, er «beskyttet helseopplysning» under føderal lov, kjent som Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) 45 C.F.R. Deler 160 og 164. Taushetsplikten angående alkohol- og stoffmisbruk-student-opptegnelser som føres av programmet, er også beskyttet av en annen føderal lov, vanligvis henvist til som Alcohol and Other Drug (AOD) Confidentiality Law 42 C.F.R. Del 2. Som en regel kan Narconon Int ikke si til en person utenfor programmet at du deltar i programmet, eller røpe noe informasjon som identifiserer deg som misbruker av alkohol eller stoff, eller bruke eller avsløre annen beskyttet informasjon om helse, bortsett fra i begrensede omstendigheter, slik føderal lov gir adgang til. Informasjon om helsen din er videre beskyttet av enhver relevant delstatslov som er mer beskyttende eller strengere enn hver av disse to føderale lovene.
 2. FORPLIKTELSE ANGÅENDE HELSEOPPLYSNINGER. Narconon Int forstår at opplysninger om deg og helsen din er personlige. Narconon Int er forpliktet til å beskytte helseopplysninger om deg. For å kunne gi deg kvalitetsservice og for å overholde visse delstatlige og føderale rettslige krav, lager Narconon Int en journal som inneholder servicen du mottar på Narconon-programmet. Denne Meddelelsen om personvernpraksis og taushetsplikt angående stoff- og alkoholmisbruksopptegnelser («Meddelelsen») gjelder for alle opptegnelser av servicen din skapt av Narconon-programmet. Denne Meddelelsen vil fortelle deg om måtene som Narconon Int kan bruke og røpe beskyttede opplysninger om helsen din på. Den beskriver også rettighetene dine og visse forpliktelser som Narconon Int har angående bruk og avsløring av beskyttet helseinformasjon. Narconon Int er ifølge lovverket pålagt å:
  1. Sørge for at helseinformasjon som identifiserer deg, blir holdt privat;
  2. Gi deg denne Meddelelsen om dens rettslige plikter og personvernpraksiser angående helseinformasjon om deg;
  3. Følge vilkårene i Meddelelsen som gjelder nå; og
  4. Underrette deg i tilfelle det finner sted uautorisert bruk eller avsløring av dine ikke sikrede helseopplysninger.
 3. HVEM SOM ER BUNDET AV DENNE MEDDELELSEN. Denne Meddelelsen beskriver praksisene til Narconon Int og de Narconon Int-stabsmedlemmene, frivillige og annet personell som er involvert i servicen din. Narconon Int og disse personene vil følge vilkårene i denne Meddelelsen og kan bruke eller gjøre kjent beskyttet helseinformasjon om deg slik loven krever eller gir adgang til. Denne Meddelelsen beskriver rettighetene dine til å ha adgang til å kontrollere beskyttet helseinformasjon om deg, inkludert informasjon som kan identifisere deg og som har å gjøre med din tidligere, nåværende og fremtidige fysiske helse eller mentale tilstand, samt helsepleie relatert til helseservicer. Din personlige lege kan ha andre retningslinjer han eller hun følger, og kan bruke sin egen Meddelelse om personvernpraksis.
 4. HVORDAN NARCONON INT KAN BRUKE OG GJØRE KJENT BESKYTTET HELSEINFORMASJON OM DEG. Narconon Int innhenter informasjon om helsen din og lagrer den i en tabell, på en datamaskin og i en personlig helseopptegnelse. Dette er journalen din. Journalen tilhører Narconon Int, men informasjonen i journalen tilhører deg. De følgende kategoriene beskriver forskjellige måter som Narconon Int kan bruke eller gjøre kjent beskyttet helseinformasjon på. For hver kategori av bruk og avsløring vil Narconon Int forklare hva det betyr og kan gi noen eksempler. Ikke alle former for bruk og avsløring i en kategori vil bli listet opp. Men, alle måtene Narconon Int er tillatt å bruke og avsløre informasjon vil falle inn under en av disse kategoriene. En del informasjon, slik som visse opplysninger om stoff og alkohol, hiv eller informasjon om psykisk helse, er underlagt spesielle restriksjoner.
  4.1. For intern kommunikasjon. Dine beskyttede helseopplysninger vil i programmet bli benyttet av og blant program-stabsmedlemmer som har behov for opplysningene i forbindelse med oppgaven vår med å diagnostisere, behandle eller henvise deg til behandling for misbruk av stoff. Dette betyr at dine beskyttede helseopplysninger kan av hensyn til driftsformålene behandling, betaling eller helsepleie, bli delt av eller blant personell. For eksempel: To eller flere serviceytere i programmet kan rådføre seg med hverandre angående beste behandlingsform for deg. Programmet kan dele dine beskyttede helseopplysninger i fakturering for å få betaling for gitte helsepleieytelser til deg. Og/eller, dine beskyttede helseopplysninger kan bli diskutert internt i programmet, med hensyn til behandlingen din i sammenheng med andre på programmet, i et forsøk på å bedre totalkvaliteten på pleien programmet gir. Dine beskyttede helseopplysninger vil ikke bli gitt videre av programpersonell, bortsett fra slik det her på annen måte er gitt adgang til.
  4.2. Til kvalifiserte service-organisasjoner og/eller forretningsforbindelser. Noen av eller alle dine beskyttede helseopplysninger kan bli gjenstand for avsløring gjennom servicekontrakter med kvalifiserte serviceorganisasjoner og/eller forretningsforbindelser utenfor programmet som bistår programmet med å levere helsepleie til deg. Eksempler på kvalifiserte serviceorganisasjoner og/eller forretningsforbindelser omfatter faktureringsforetak, databehandlingsforetak eller foretak som leverer administrative eller spesielle tjenester. For å beskytte helseopplysningene dine krever Narconon Int at disse kvalifiserte serviceorganisasjonene og/eller forretningsforbindelsene følger de samme standardene programmet følger gjennom vilkår detaljert beskrevet i en skriftlig avtale.
  4.3. I akutte medisinske situasjoner. Helseopplysningene dine kan bli gjort kjent for medisinsk personell i en akuttsituasjon hvor det er umiddelbar fare for en persons helse, og når øyeblikkelig medisinsk inngripen er nødvendig.
  4.4. Til forskere. Under visse omstendigheter kan programmet i forskningsøyemed bruke og gi videre dine beskyttede helseopplysninger. For eksempel kan et forskningsprosjekt involvere å sammenligne helsetilstanden og restitusjonen til alle studenter som fikk en test eller behandling, med dem som for samme tilstand fikk en annen. Alle forskningsprosjekter må imidlertid bli godkjent av en forskningsetisk komite eller annen komite til gjennomgang av personvern, som bestemmelsene gir adgang til, og som har gått gjennom forskningsforslaget og etablerte regler for å holde dine beskyttede helseopplysninger fortrolige.
  4.5. Til revisorer og evaluatorer. Programmet kan gjøre kjent beskyttede helseopplysninger til kontrollmyndigheter, bidragsytere, tredjepartsbetalere og ekstern faglig vurdering-organisasjoner som overvåker programmer for rehabilitering fra misbruk av alkohol og stoff for å sikre at programmet følger mandater fra kontrollmyndigheter og gjør rede for og utbetaler mottatte midler på en skikkelig måte.
  4.6. Med referanse til en rettskjennelse som autoriserer det. Programmet kan avsløre dine beskyttede helseopplysninger i samsvar med en rettskjennelse som autoriserer det. Dette er en unik type rettskjennelse der visse søknadsprosedyrer har blitt fulgt for å beskytte identiteten din, og der domstolen tar visse spesifikke endelige avgjørelser slik det er beskrevet i føderale bestemmelser, og begrenser omfanget av avsløringen.
  4.7. Forbrytelser på programmets område eller mot programpersonell. Programmet kan røpe en begrenset mengde beskyttet helseinformasjon til politiet når en student begår eller truer med å begå en forbrytelse på programmets område eller mot programmets personell. Føderal lov og dens bestemmelser beskytter ikke informasjon om en forbrytelse begått av en student, enten på programmet eller mot noen person som arbeider for programmet, eller om noen trussel om å begå en slik forbrytelse.
  4.8. Rapportering av mistanke om mishandling og vanstell av barn. Programmet kan rapportere mistanke om barnemishandling eller vanstell som forlangt av delstatslovgivningen. Føderal lov og føderale bestemmelser beskytter ikke noen informasjon om mistenkt mishandling eller vanstell av barn mot å bli rapportert i henhold til relevant delstatslovgivning til de rette delstatlige eller lokale myndigheter.
  4.9. Som krevd av loven. Programmet vil avsløre beskyttet helseinformasjon slik det forlanges av delstatslovgivning på en måte som ellers er tillatt ifølge føderale bestemmelser om beskyttelse av private opplysninger.
  4.10. Påminnelser om avtaler. Narconon Int reserverer seg retten til å kontakte deg, på en måte loven gir adgang til, med påminnelser om avtaler eller informasjon om behandlingsalternativer og andre helserelaterte goder som kan være relevante for deg.
  4.11. Annen bruk og avsløring av beskyttede helseopplysninger. Annen bruk og avsløring av beskyttet helseinformasjon som ikke er dekket i denne Meddelelsen, vil bare bli foretatt med din skriftlige godkjennelse eller tilsvarende fra din advokat. Hvis du eller advokaten din tillater Narconon Int å bruke eller avsløre beskyttet helseinformasjon om deg, kan du eller advokaten din når som helst annullere den tillatelsen, bortsett fra i den utstrekning Narconon Int allerede har gått til handling basert på tillatelsen.
 5. DINE RETTIGHETER MED HENSYN TIL HELSEINFORMASJON NARCONON INT OPPRETTHOLDER OM DEG. Du har følgende rettigheter når det gjelder informasjon om helsen din. For å kunne anvende disse rettighetene, må du kontakte HIPAA Privacy Officer på Narconon Int. Du kan bli bedt om å levere en skriftlig anmodning. HIPAA Privacy Officer kan bli kontaktet ved å benytte følgende informasjon:
  Narconon International
  Ved: HIPAA Privacy Officer
  7065 Hollywood Blvd
  Los Angeles, CA 90028, USA
  Telefon: 1-800-737-5250
  E-post: info@narconon.org
  5.1. Rett til å inspisere og kopiere. Med visse unntak har du rett til å inspisere og få kopier av opplysninger om helsen din som Narconon Int opprettholder om deg. Under visse svært begrensede omstendigheter kan Narconon Int , slik loven gir adgang til, avslå anmodningen din om å inspisere og skaffe deg kopi av din beskyttede helseinformasjon. Du vil bli informert om avslag på en eller flere deler av anmodningen din. Noen avslag kan ifølge loven bli tatt opp til fornyet behandling, og du vil bli informert om prosedyrene for å påberope deg retten til å få avslaget ditt gjennomgått. Andre avslag kan imidlertid ikke, slik loven bestemmer, bli gjenstand for fornyet prøving. Hver anmodning vil bli individuelt evaluert, og du vil bli gitt et svar i samsvar med hva loven bestemmer.
  5.2. Rett til å forandre helseopplysningene dine. Hvis du mener at beskyttet helseinformasjonen om deg er ukorrekte eller ufullstendig, kan du be Narconon Int om å rette på informasjonen. Narconon Int kan avslå anmodningen din hvis den ikke er skriftlig eller ikke inkluderer en grunn som understøtter anmodningen. I tillegg kan Narconon Int avslå anmodningen din hvis du ber Narconon Int om å forandre beskyttet helseinformasjon som Narconon Int mener: (i) er nøyaktig og komplett; (ii) ikke var lagd av Narconon Int, med mindre personen eller entiteten som lagde den beskyttede helseinformasjonen ikke lenger er tilgjengelig til å foreta forandringen; (iii) ikke er en del av den beskyttede helseinformasjonen som bevares av eller for Narconon Int; eller (iv) ikke er en del av den beskyttede helseinformasjonen du ville ha adgang til å inspisere og kopiere. Hvis retten til å rette opp blir nektet deg, vil Narconon Int informere deg om avslaget og gi deg instruksjoner om hvordan du kan utøve din rett til å sende inn en skriftlig erklæring der du sier deg uenig i avslaget og/eller om hvordan du kan be om at anmodningen din om å rette opp, samt en kopi av avslaget, blir holdt sammen med den omstridte beskyttede helseinformasjonen, og gjort kjent sammen med eventuell videre avsløring av den omstridte beskyttede helseinformasjonen.
  5.3. Rett til redegjøring om avsløringer. Du har rett til å få en liste over visse avsløringer som Narconon Int kan ha foretatt av dine beskyttede helseopplysninger. Denne listen vil ikke omfatte visse avsløringer, slik det er fremstilt i HIPAA-bestemmelser, inkludert de som er fremsatt om behandling, betaling eller bruk av helsepleie i programmet, eller fremsatt med referanse til autoriseringen din eller fremsatt direkte til deg.
  5.4. Rett til å be om innskrenkninger. Du har rett til å be om en innskrenkning eller avgrensning når det gjelder beskyttet helseinformasjon som Narconon Int bruker eller avslører om behandlingen din, betalingen din eller bruken din av helsepleie i programmet. Selv om Narconon Int vil vurdere anmodningen din, er Narconon Int ikke pålagt å etterkomme den. Hvis Narconon Int går med på den, vil Narconon Int etterkomme anmodningen din, bortsett fra i krisesituasjoner hvor den beskyttede informasjonen om helsen din behøves for å gi deg akutt behandling. Narconon Int vil ikke gå med på innskrenkning av bruk eller avsløring som etter loven er obligatorisk, eller de som er tillatt av loven og som Narconon Int rimelig antar å være i din helses beste interesse.
  5.5. Anmod om fortrolig kommunikasjon. Du har rett til å anmode om at Narconon Int kommuniserer til deg om de beskyttede helseopplysningene dine på en bestemt måte eller på et bestemt sted. Du kan for eksempel be om at Narconon Int bare kontakter deg på arbeid eller via posten. Narconon Int vil ta hensyn til alle rimelige anmodninger.
  5.6. Rett til å sende inn en klage. Et programs overtredelse av føderale lover og bestemmelser er en forbrytelse, og mistenkte overtredelser kan bli rapportert til egnede myndigheter i samsvar med føderale bestemmelser. Hvis du har noen spørsmål eller mener at din rett til privatliv har blitt krenket, kan du kontakte vår HIPAA Privacy Officer personlig eller sende et skriftlig sammendrag av ditt anliggende til adressen gitt ovenfor. Du kan også levere en skriftlig klage til Department of Health and Human Services. Du vil ikke bli straffet eller bli gjenstand for gjengjeldelse for å ha sendt inn en klage.
  5.7. Få en kopi. Du har rett til å få en kopi av denne Meddelelsen.
 6. FORANDRINGER I DENNE MEDDELELSEN. Narconon Int forbeholder seg retten til når som helst å forandre vilkårene i denne Meddelelsen. Narconon Int forbeholder seg retten til å gjøre den reviderte eller forandrede meddelelsen gjeldende for beskyttet helseinformasjon programmet allerede har om deg, så vel som eventuelle beskyttede helseopplysninger som programmet mottar i fremtiden. Narconon Int vil legge ut en kopi av den nåværende Meddelelsen. Meddelelsen vil inneholde datoen når den trer i kraft.