Авторски права и Трговска Марка

© 1999–2024 Нарконон Интернационално. Сите права се задржани.

НАРКОНОН и логото на НАРКОНОН, се заштитени и услужни знаци кои се во сопственост на Association for Better Living and Education International (Интернационалното Здружение за Подобро Живеење и Образование) и се користат со негова дозвола.

Иконите во вид на знаменца се направени од www.IconDrawer.com.