Expozice metamfetaminu a chronické onemocnění u policistů: Výrazné zlepšení díky detoxifikační terapii s využitím sauny

Gerald H. Ross, M.D.; Marie A. Sternquist, M.S.
Recenzováno a vydáno Toxicology and Industrial Health, SAGE Publishing
16. listopadu 2011

SHRNUTÍ

ABSTRAKT

Pozadí: V lékařské literatuře se objevují zprávy o zdravotních rizicích opakované expozice policistů metamfetaminu a souvisejícím chemickým sloučeninám. Většina účinků se zdá být přechodná, u některých policistů z Utahu, kteří byli metamfetaminu vystaveni v souvislosti se svým povoláním, se však rozvinuly chronické symptomy, z nichž některé vedly k handicapům. Toto je zpráva o nekontrolovaném retrospektivním hodnocení lékařských záznamů policistů vykazujících příslušné symptomy, kteří prošli protokolem detoxifikace v sauně s cílem omezit chronické symptomy a zlepšit kvalitu života. Metody: Šedesát devět policistů, kteří se postupně zúčastnili projektu Utah Meth Cops Project, bylo posouzeno před a po skončení terapeutického programu, který zahrnoval postupné cvičení, komplexní nutriční podporu a fyzickou terapii saunováním. Posouzení zahrnovala skóre z 36položkového dotazníku Short Form Health Survey (SF-36) Research and Development Corporation (RAND) před terapií a po ní v porovnání s RAND populačními normami, skóre intenzity symptomů před terapií a po ní, skóre neurotoxicity, Mini-Mental Status Examination (MMSE – Folsteinův test), prezentaci frekvence symptomů a strukturované zhodnocení bezpečnosti terapeutického programu. Výsledky: Hodnocení SF-36, skóre symptomů a skóre neurotoxicity vykázaly statisticky významná zdravotní zlepšení. Tento detoxifikační protokol byl dobře snášen, poměr ukončení byl 92,8 %. Závěry: Tato studie výrazně ukazuje, že využití sauny a nutriční terapie může zmírnit chronické symptomy projevující se po expozici chemickým látkám spojené s činností pořádkových sborů v boji proti metamfetaminu. Tato zpráva je relevantní i pro řešení zjevných škodlivých dopadů expozice dalším komplexním chemickým látkám. Vzhledem k pozitivním klinickým výsledkům v této skupině se zdá být na místě provést širší přezkum tohoto terapeutického režimu založeného na saunování.

Úvod

U osob závislých na metamfetaminu se rozvíjejí závažné zdravotní problémy, méně pochopená je ale situace vysokého počtu policistů, kteří trpí výraznými symptomy souvisejícími s tajným vyšetřováním drogových laboratoří na výrobu metamfetaminu (CDC, 2005). Ačkoli symptomy mohou být přechodné, mnoho jedinců trpí vytrvalými symptomy, které je nutí vyhledat lékařskou pomoc.

S policejní odezvou na aktivní laboratoř se pojí sedmkrát až patnáctkrát vyšší riziko onemocnění v porovnání s ostatními aktivitami, při nichž je expozice chemickým látkám zjevně nižší. Marshall (2000) uvedl, že od roku 1993 „se počet tajných vyšetřování drogových laboratoří neustále zvyšuje, z Utahu se tak stal stát s největším počtem metamfetaminových laboratoří na jednoho obyvatele.“

V roce 2007 prozkoumal nejvyšší státní zástupce Utahu režim detoxifikace založený na saunování, který probíhal na Manhattanu a pracoval s chronicky nemocnými záchranáři vystavenými škodlivým látkám při útoku na Světové obchodní centrum a po jeho pádu 11. září 2001. Vysoký policejní důstojník a profesionální hasič, kteří onemocněli po expozici chemikáliím v metamfetaminových laboratořích v Utahu, po absolvování této terapie přisuzovali programu podstatné zdravotní zlepšení.

Nezisková americká nadace American Detoxification Foundation (ADF) založila a spravuje projekt Utah Meth Cops Project (UMCP), který používá Hubbardův detoxifikační protokol a sleduje zdraví a kvalitu života utažských policistů s cílem řešit symptomy odpovídající (a projevující se po) expozici amfetaminu a souvisejícím chemikáliím v rámci výkonu služby.

METODOLOGIE:

Popis studijní skupiny, kritéria pro začlenění a vyřazení

Toto je retrospektivní zhodnocení lékařské dokumentace prvních 69 policistů, kteří se postupně zapojili do UMCP mezi říjnem 2007 a červencem 2010. Policisté se k účasti na programu rozhodli na základě propagačních aktivit zaměstnanců projektu, osobních zpráv členů policejní komunity a na základě doporučení velitele svého policejního oddělení nebo okresního šerifa.

Kritéria pro vyřazení: Kritérii pro vyřazení bylo těhotenství, známá aktivní rakovina, upoutání na invalidní vozík, historie psychózy, rozsáhlá psychiatrická léčba nebo pokusy o sebevraždu.

Kritérii pro začlenění byla: Kritérii pro začlenění byla (1) práce v policejním sboru v rámci státu Utah, (2) zdokumentovaný kontakt s metamfetaminem a souvisejícími chemickými látkami v rámci policejních aktivit a (3) následný vznik přetrvávajících lékařských symptomů nebo chronicky zhoršené zdraví. Policisté poskytli písemný informovaný souhlas s terapií a sledováním výsledků včetně reportingu hromadných nálezů.

Lékařský ředitel účastníky začlenil do programu na základě jejich komplexní historie a tělesné prohlídky, EKG a krevní analýzy (metabolické a jaterní testy, screening hepatitidy B, C a HIV, krevní obraz a krevní testy štítné žlázy). Pokud přímé otázky odhalily problémy, které si žádaly zhodnocení, byly provedeny další testy včetně zjištění hladiny testosteronu. Policisté s oslabujícími symptomy dostali do určité míry přednost; k počtu expozic metamfetaminu a souvisejícím látkám, věku, pohlaví či hodnosti se žádná přednostní péče nevztahovala.

Mezi pacienty byli tajní policisté, policisté z protidrogových oddílů a z oddílů SWAT (Special Weapons and Tactics) z mnoha městských i okresních jurisdikcí v Utahu, příslušníci dálniční policie Utah Highway Patrol (UHP), z imigračního a celního oddílu Immigration and Customs Enforcement (ICE), policisté spolupracující s DEA a policisté, kteří byli chemickým látkám vystaveni při provádění laboratorních analýz.

Intervence: Protokol standardní Hubbardovy detoxifikace saunou. (Hubbard 1990)

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Změny v symptomech a v kvalitě života byly hodnoceny na základě vstupní historie a fyzické prohlídky, dosledovávacích pohovorů a série hodnocení před a po terapii:

  1. Kvalitu života podmíněnou zdravím 4 týdny před terapií zhodnotil RAND dotazník SF-36. Skórovací mechanismus dotazníku RAND SF-36 se liší od dotazníku licencovaného Medical Outcomes Trust a poskytuje devítiškálový profil schopnosti fungovat a fyzického a duševního stavu. Skóre z SF-36 byla porovnána také z období před terapií a po ní a oproti RAND populační normě pro dospělou populaci ve Spojených státech.
  2. Nadace pro pokrok ve vědě a vzdělávání – Foundation for Advancements in Science and Education (FASE) vyvinula padesátipoložkový dotazník, který zkoumá při používání Hubbardova programu symptomy, nemoci a spánkové vzorce v období 4 týdnů před terapií a po jejím skončení.
  3. Třináctipoložkový dotazník zaměřený na neurotoxicitu vycházející ze Singerových parametrů (2006) na období před terapií a po ní hodnotil problémy v předcházejících 3 týdnech včetně podrážděnosti, sociální odtažitosti, snížené motivace, stavu paměti, soustředěnosti, duševní zpomalenosti/zamlženosti, poruch spánku, únavy, frekvence a intenzity bolestí hlavy, sexuální dysfunkce, necitlivosti končetin a snížení bystrosti, to vše vyjádřeno na škále Likertova typu od 0 do 10.
  4. Mini-Mental State Examination (Folsteinův test).
  5. Formulář denní zprávy: strukturované shrnutí životních funkcí/událostí zaznamenaných v každý den terapie školeným personálem, do této zprávy patří i jakékoli nežádoucí účinky (ať už s terapií souvisejí, nebo ne).

Kvůli hodnocení bezpečnosti se do formuláře denní zprávy zaznamenávají jakékoli nepříznivé události nebo narušení protokolu a jsou hodnoceny lékařským ředitelem.

VÝSLEDKY

Délka terapie a procento ukončení

Do programu se postupně zapojilo celkem 66 mužů a 3 ženy o průměrném věku 44,6 let, procento ukončení bylo 92,8 %; program neukončilo 5 mužů. Průměrná délka terapie u 64 pacientů, kteří terapii dokončili, byla 33 dní.

Mezi symptomy projevující se podle záznamů hodnocení při zahájení programu u více než 50 % policistů patřily únava: 96 %, nespavost: 91 %, bolesti hlavy: 90 %, pálení žáhy: 81 %, změny osobnosti: 78 %, necitlivost rukou a/nebo nohou: 77 %, ztráta paměti: 77 %, historie alergie: 75 %, nedostatečná soustředěnost: 75 %, bolesti zad: 71 %, bolesti kloubů: 71 %, dechová nedostatečnost při námaze: 70 %, podráždění kůže: 68 %, úzkost/deprese: 65 %, nadýmání/bolest břicha: 65 %, sinusitida/ucpaný nos: 55% a bolesti v krku: 52 %.

Procento policistů s abnormálními nálezy před zahájením programu: Mezi abnormální nálezy patřily zvýšená hladina krevních lipidů: 58 %, zvýšené jaterní testy: 41 %, pozitivní Rombergův test (neschopnost udržet rovnováhu ve stoji spatném se zavřenýma očima): 35 %, vysoký krevní tlak: 28 %, vysoká glykemie: 19 %, nízká hladina testosteronu v krvi: 17 % a nízká hladina hormonů štítné žlázy v krvi: 17 %.

Bezpečnost programu

Nepříjemné pocity či jiné „nepříjemné události“ (míněno události s emočními symptomy či symptomy připomínajícími nějakou nemoc) do dodávání programu nijak výrazně nezasahovaly. Každý účastník například zažil přechodné zarudnutí či svědění, které běžně vyvolává niacin, to ale nijak nenarušilo průběh programu, ani to neovlivnilo jeho dokončování. Jak ukazuje Tabulka 2, mnoho účastníků zakusilo dočasné jevy, jako je sklíčenost, krátkodobý kašel, únava atd. Všechny tyto projevy byly přechodné a nevyžádaly si lékařskou konzultaci. Dodávání programu příležitostně narušila nespavost. Pokud účastník v noci nedostatečně spal, probíhal pro něj program druhý den v omezené míře. Dva policisté trpěli dnou, jeden z nich program přerušil.

SKÓRE RAND SF-36:

Změna v kvalitě života podmíněná zdravím

Obr. 2 graficky znázorňuje průměrná skóre SF-36 policistů, kteří program dokončili, před terapií a po ní spočítané dle RAND metodologie a porovnané s americkými populačními normami.

Průměrné hodnoty skóre kvality života podmíněné zdravím u policistů před zahájením terapie byly výrazně nižší než pro populační normy RAND ve všech devíti podškálách kromě profesního omezení vlivem fyzického zdraví a profesního omezení vlivem emočních problémů. Po ukončení terapie vykázala skóre policistů oproti skóre před zahájením terapie statisticky významná zlepšení. Skóre policistů po ukončení terapie byla pro všechny podškály významně lepší také v porovnání s RAND populačními normami.

Závažnost symptomů a dny, kdy účastníci trpěli zhoršeným zdravím

Průměrná skóre závažnosti symptomů před a po ukončení terapie ukazuje Obr. 3, výsledky po ukončení terapie jsou výrazně snížené oproti výsledkům před zahájením terapie.

Pacienti nahlásili v průměru:

  1. 9,3 dní, kdy se cítili nemocní před zahájením terapie, což se zlepšilo na 1,8 dní při ukončení;
  2. 6,3 dní, kdy se necítili duševně v pořádku před zahájením terapie oproti 1,4 dnům při ukončení;
  3. 4,3 dní omezení aktivit v důsledku nedobrého zdravotního stavu před zahájením terapie oproti 0,2 dnům při ukončení; a
  4. 2,0 dní na nemocenské před zahájením terapie oproti 0,3 dnům při ukončení.

Spánkové vzorce

Před zahájením terapie spali účastníci v průměru 5,8 hodin, což se při ukončení zlepšilo na 7,6.

Skóre neurotoxicity

Tento dotazník se používal od 20. policisty dál. Po vyřazení neúplných údajů bylo získáno 38 odpovídajících párů odpovědí pro stav před zahájením terapie a po ní (procento odpovědí 84,4 %). Průměrné skóre neurotoxicity před zahájením terapie bylo 65,5, po skončení terapie bylo toto skóre 14,6.

Mini-Mental Status Evaluation (Folsteinův test)

Na třicetibodové škále naznačují skóre nižší než 25 významnou kognitivní dysfunkci. Porovnání skóre před zahájením terapie a po jejím ukončení neodhalilo žádnou měřitelnou změnu.

Diskuze

Policisté obvykle musí splňovat náročné fyzické požadavky a vykazovat emoční stabilitu. V porovnání s kvalifikacemi pro tuto práci trpěli policisté účastnící se tohoto projektu chronicky oslabujícími symptomy odpovídajícími expozici chemickým látkám.

Je překvapivé, že v této malé skupině 69 jedinců vykazovaly 2 podskupiny 17 % pacientů nízké hladiny hormonu štítné žlázy a/nebo testosteronu. Prevalence hypothyroidismu je ve Spojených státech přibližně 5%. Již existující nerovnováha hormonů štítné žlázy může u policistů představovat predispozici pro chronickou nemoc, vzhledem ke kauzálnímu vztahu chemických látek v prostředí vůči snížené funkci štítné žlázy ale mohly nízké hladiny hormonu štítné žlázy pramenit přímo z expozice metamfetaminu a souvisejícím chemikáliím.

Nezvyklé byly také symptomy společné těm, kteří hlásili chronické zdravotní obtíže. Přes 75 % policistů nahlásilo všech devět následujících symptomů: únava, nespavost, bolesti hlavy, pálení žáhy, změny osobnosti, necitlivost rukou a/nebo nohou, ztráta paměti, historie alergických symptomů a špatná koncentrace. Toto spojení symptomů nabízí možnost, že „společná expozice“ mohla vyvolat „společné symptomy“. Tento vzorec symptomů by mohl pomoci dalším badatelům nebo profesionálním terapeutům lépe rozpoznat a klasifikovat expozice metamfetaminu a s ním souvisejícím chemickým látkám. Skóre SF-36 před zahájením terapie u policistů vystavených metamfetaminu indikovalo větší bolest, únavu a známky výrazně slabšího zdraví, než je běžné u obecné populace.

V tomto kontextu se použil protokol Hubbardovy terapie s využitím sauny. Pokud tyto chronické symptomy zapříčinila expozice chemickým látkám a/nebo kontaminace chemickými látkami, zvolit vícefaktorový „detoxifikační program“ bylo rozumné.

Pokud víme, je toto poprvé, co byl v případě policistů vystavených metamfetaminu hodnocen „detoxifikační program“ založený na využití sauny. Drtivá většina účastníků program ukončila s minimálními pocity nepohodlí či obtížemi a dosáhla výrazné redukce svých symptomů a měřitelně zlepšila svůj zdravotní stav a kvalitu života. To naznačuje, že by tento program mohl pomoci také podobně postiženým policistům v jiných oblastech.